Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การอบรมแบบ In-house Training Program และ การอบรมแบบ Public Training Program

 

การอบรมแบบ In-house Training Program

 

          สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัด ฝึกอบรมบุคลากรใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 – 5 วัน จำานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 25 คน/กลุ่ม ทั้งนี้ รายละเอียด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งมีหัวข้อการอบรมดังนี้

 

 • หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร” สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร “การพูดในที่สาธารณะและพัฒนาบุคลิกภาพ” สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 • หลักสูตร “การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สาหรับผู้บริหาร” สำาหรับผู้บริหารระดับผู้อานวยการ หรือผู้จัดการขึ้นไป
 • หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ” สำหรับผู้ที่มีความรู้และความชานาญในสายวิชาชีพ
 • หลักสูตร “เทคนิคการนาเสนอแบบมืออาชีพ” สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเทคนิคการนาเสนองาน

 

การอบรมแบบ Public Training Program

 

          สำหรับหน่วยงานที่ต้องการส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. จัด ฝึกอบรม ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จำนวนกลุ่มละ 8 – 15 คน ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

 

หัวข้อการอบรม กาหนดการ ค่าลงทะเบียน
1. เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 12 วันจันทร์-อังคารที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2557
รุ่นที่ 13 วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 24 – 25 เมษายน 2557
รุ่นที่ 14 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28 – 29 มิถุนายน 2557
4,500.- บาท
2. การพูดในที่สาธารณะและ พัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 12 วันเสาร์ที่ 18 และ 25 มกราคม 2557
รุ่นที่ 13 วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 20 – 21 มีนาคม 2557
รุ่นที่ 14 วันจันทร์-อังคารที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2557
รุ่นที่ 15 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16 – 17 สิงหาคม 2557
4,500.- บาท
3. เทคนิคการเป็นวิทยากรและ การนาเสนอแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556
รุ่นที่ 2 วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557
6,500.-บาท

 

เทคนิคพิธีกรมืออาชีพ

 

          โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นพิธีกรระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับพิธีกรมือใหม่หรือผู้สนใจการเป็นพิธีกรที่ต้องการเรียนรู้หลักการพูด เทคนิค ขั้นตอนในงานพิธีการ และงานบันเทิง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เสริมสร้างพลังในการพูด และแก้ไขบุคลิกภาพในการแสดงออกของคุณให้สามารถก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

 

 • โปรแกรมเริ่มต้นให้คุณสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเป็น พิธีกร
 • ฝึกการใช้พลังเสียงให้มีประสิทธิภาพต่อการพูด การแสดงสีหน้า และภาษากายที่เหมาะสม สำหรับการเป็นพิธีกรในวาระต่างๆ
 • เรียนรู้หลักการเป็นพิธีกรที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ
 • ฝึกบุคลิกภาพการปรากฏตัวที่สง่างาม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
 • ฝึกทักษะการเป็นพิธีกรทั้งในงานพิธีการ และงานบันเทิง
 • ฝึกไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

 

"ก้าวสู่เวทีพิธีกรอย่างมืออาชีพ คุณทำได้"

 

วันเวลาฝึกอบรม

 

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

 

 

 

วิทยากรมืออาชีพ

 

          โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถการเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาไปสู่วิทยากรมืออาชีพ สำหรับวิทยากรรุ่นใหม่ และผู้สนใจเพิ่มเทคนิคการบรรยาย เสริมสร้างความสง่างามบนเวทีการพูด เพิ่มเทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ การวิเคราะห์ผู้ฟัง และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าอบรม

 

โปรแกรมการฝึก

 

 • ฝึกการใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพต่อการพูด ทั้งระดับเสียง และจังหวะจะโคนในการพูด
 • ฝึกทักษะการพูดโดยใช้คำพูดผสมผสานกับการใช้ภาษากาย การแสดงอารมณ์ สีหน้า การสบตา ตลอดจนการใช้มือ และการเคลื่อนไหวเพื่อปลุกให้ผู้ฟังสนใจ และติดตาม
 • ฝึกบุคลิกภาพการยืน การเดิน การแต่งกาย เพื่อปรากฏตัวได้อย่างสง่างาม น่าประทับใจ และสร้างความน่าเชื่อถือในการเป็นวิทยากร
 • ฝึกทักษะการเชื่อมโยงเนื้อหา และปฏิภาณไหวพริบในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • ฝึกการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการนำเสนออย่างกลมกลืน และมีความน่าสนใจ
 • เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ผู้ฟัง และประเมินสถานการณ์ก่อนพูด

 

"พัฒนาลีลาการพูด สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ"

 

วันเวลาฝึกอบรม

 

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

 

 

 

การพูดในที่สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

         โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะให้ประสบความสำเร็จ เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ เพราะก้าวแรกสู่ความสำเร็จ คือความสามารถในการสื่อสารความคิดออกสู่สาธารณะชนอย่างน่าเชื่อถือ

 

 • โปรแกรมเริ่มต้นให้คุณสร้างความมั่นใจ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาทักษะพื้นฐานการพูด
 • ฝึกการใช้พลังเสียงให้มีประสิทธิภาพต่อการพูด การแสดงสีหน้า และภาษากายที่เหมาะสม
 • ฝึกบุคลิกภาพการเดิน การวางท่าทีที่ดูดี โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
 • ฝึกทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ โดยจำลองสถานการณ์สมมุติ
 • ฝึกไหวพริบปฏิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อสามารถขึ้นพูดในที่สาธารณะแบบไม่ตั้งตัว

 

"บุคลิกประทับตา ลีลาประทับใจ เปิดประตูไปสู่ความสำเร็จ"

 

วันเวลาฝึกอบรม

 

 


สถานที่ฝึกอบรม

 

 

 

การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร

 

         โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารในการปรากฏตัว และพูดต่อหน้าสาธารณชน เพราะบทบาทของผู้บริหารนั้น มิใช่เพียงแต่การมีภาพลักษณ์เพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ท่านยังเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กร ที่จะประกาศให้สาธารณชนรับรู้ผ่านการสื่อสารทางความคิด และบุคลิกภาพ รวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร และการบังคับบัญชาคนในองค์กร

 

 • การสร้างภาพลักษณ์ในการปรากฏตัวต่อสาธารณชน
 • การพัฒนาโทนเสียง และจังหวะการพูดให้สมดุลกับบุคลิก และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ฝึกทักษะการวางมาด ท่วงท่าอิริยาบถ การเคลื่อนไหวในขณะพูด และปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนให้ดูสง่างาม น่าเชื่อถือ และมีพลังในการโน้มน้าวใจคน
 • ฝึกปฏิบัติการพูด การแสดงออกต่อหน้าสาธารณะในโอกาสต่างๆ การสื่อสารด้วยท่วงท่าอิริยาบถที่ดูมั่นใจ น่าเชื่อถือ และน่าประทับใจ
 • เรียนรู้หลักการสร้างความประทับใจ และเรียกศรัทธาในกลุ่มคนฟัง

 

"กล้าที่จะลุกขึ้นยืนอย่างสง่าต่อหน้าฝูงชน ท่าทางองอาจอย่างมาดผู้นำ"

 

วันเวลาฝึกอบรม

 

 


สถานที่ฝึกอบรม

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนและการชำระเงิน

 

 1. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  ชื่อบัญชี บริษัทพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ จำกัด
  สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
  เลขที่บัญชี 981-4-73923-5
 2. แสกนสลิปธนาคาร พร้อมรายละเอียดชื่อ-สกุล หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ
  ส่งมาที่ e-mail : stc_staff@hotmail.com หรือที่หมายเลขโทรสาร 0 22777295